Har du upplevt begränsningar i den konstnärliga friheten?

Rapportera till oss

Rapportera

Konstnärlig frihet har sin juridiska grund främst i yttrandefriheten och är en förutsättning för fri konst.

Artistic Freedom Watch är en plattform där du som är professionell bild- och formkonstnär eller på annat sätt är yrkesverksam inom bild- och formkonstområdet, till exempel i egenskap av utställningsarrangör eller tjänsteperson, kan rapportera om du upplevt begränsning i den konstnärliga friheten/yttrandefriheten. Med det avses att du upplevt uttalade eller outtalade krav på att utan saklig grund ändra eller ta bort innehåll och uttryck i ett verk, en utställning, ett projekt eller annat sammanhang.

Du kan även rapportera om händelser som du upplevt

  • strider mot principen om armlängds avstånd, dvs att politiker påverkat innehåll och/eller val av konst
  • är diskriminerande
  • som hot, hat eller trakasserier
  • på annat sätt begränsat den konstnärliga friheten

Om du utsatts för hot, våld och trakasserier är det viktigt att du anmäler detta till polisen så snabbt som möjligt. Låt polisen avgöra om du har utsatts för ett brott eller inte. Var tydlig med att hotet skett i din yrkesutövning som konstnär, eftersom polisen kallar detta för demokratibrott. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan.

Du kan läsa mer på Konstnärsnämnden

Artistic Freedom Watch är en plattform för att fortlöpande samla in information i syfte att få en mer samlad bild av vilka begränsningar i den konstnärliga friheten som yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet upplever i Sverige. Plattformen har initierats av Konstnärernas Riksorganisation och är en del i vårt arbete med att värna konstnärlig frihet och att skapa medvetenhet och väcka opinion i frågan – läs mer om detta arbete här.

Inkomna uppgifter kommer att användas för anonymiserade analyser och sammanställningar/rapporter som kommer publiceras på Konstnärernas Riksorganisations webbplats. Inga uppgifter kommer att knytas till enskild person eller plats.

Hantering av dina lämnade uppgifter sker med stöd av lag och/eller ditt samtycke som du lämnar i samband med att du skickar in din rapport.

OBS! Plattformen är enbart till för att samla in information, inte för att driva juridiska fall med utgångspunkt i rapporterade begränsningar.

Rapportera